Listopad - příroda se chystá ke spánku

Plán akcí:
 • 8. 11. - výlov Petrova rybníka - dle počasí
 • 15. 11. - uspávání broučků - školka, zahrada, lampionový průvod
 • 21. 11. - dílny - sádrové odlitky
 • návštěva knihovny
   

                  LISTOPAD- PŘÍRODA SE CHYSTÁ KE SPÁNKU

 

 • Vnímat a příjímat základní hodnoty uznávané ve společnosti
 • Vytvářet zdravé životní návyky, osvojení si poznatků o vlastním těle
 • Rozvoj komunikačních schopností
 • Rozvíjet prosociální chování
 •  
 1. Dítě a jeho tělo
  • Rozvoj jednoduchých pracovních a sebeobslužných činností
  • Rozvoj hrubé motoriky- koordinace pohybu, ovládání tělesných funkcí
  • Reakce na signál
  • Rozvoj jemné motoriky- při činnostech denní potřeby, zacházení s výtvarnými a pracovními potřebami
 2. Dítě a jeho psychika
  • Rozvoj slovní zásoby, aktivní užívání
  • Vyprávění podle obrázku
  • Učit se sdělovat slyšené
  • Poznávat podstatné znaky a vlastnosti předmětů
  • Zaujímat vlastní postoje a názory
 3. Dítě a ten druhý
  • Učit pravdomluvnosti
  • Posilovat prosociální chování
  • Rozvoj verbální i neverbální komunikace
  • Bránit se nechtěným projevům- násilí, ponižování…
 4. Dítě a společnost
  • Osvojení poznatků o zaměstnáních- s výsledky práce v jednotl. Profesích, význam pro společnost
  • Vnímat a příjímat hodnoty, které jsou prosazovány ve skupině a v zařízení
 5. Dítě a svět
  •  Péče o vlastní zdraví, vhodné oblékání, otužování atd
  • Vést děti k udržování zdravého životního prostředí
  • Poodhalovat tajemství předmětů- hledat mezi nimi rozdíly
  • Příprava na zimu- péče o rostliny a přírodu